Zoeken:

Voorwaarden Podcasts

AANVULLENDE VOORWAARDEN ‘UITGESPROKEN’

Versie van toepassing sedert 30 september 2020.

Deze Aanvullende Voorwaarden ‘Uitgesproken’ zijn een aanvulling van de verkoopsvoorwaarden van NV Mediahuis, 0439.849.666 te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.

‘Uitgesproken’ is het podcast-agentschap van Mediahuis dat podcast-makers, uitgeverijen, zenders, bedrijven, organisaties en instellingen bijstaat om podcasts te maken, zowel in consultancy als in productie en distributie.
‘Uitgesproken’ werkt ook samen met journalisten en nieuwsredacties om podcasts te maken.
‘Uitgesproken’ contacteert adverteerders en organiseert podcast-opleiding.

De door Mediahuis/Uitgesproken met de opdrachtgever overeengekomen opdracht en prijs worden bepaald in een offerte/overeenkomst.

Algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
De verkoopsvoorwaarden van NV Mediahuis aangevuld met deze Aanvullende Voorwaarden ‘Uitgesproken’ zijn van toepassing.
Indien de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden van de onderaannemers of leveranciers, waarop Mediahuis/Uitgesproken beroep heeft gedaan, beperkter zijn; dan zal Mediahuis/Uitgesproken de mogelijkheid hebben zich, ten aanzien van de opdrachtgever, op die beperkingen te beroepen in het voordeel van Mediahuis/Uitgesproken.

Mediahuis/Uitgesproken engageert zich, tegen betaling door de opdrachtgever, tot de goede afwerking naar best vermogen van de opdrachten die door de opdrachtgever aan Mediahuis/Uitgesproken worden toevertrouwd en die worden uitgevoerd door interne of externe medewerkers, of door onderaannemers of leveranciers waarop Mediahuis/Uitgesproken beroep doet.

De opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen zoals overeengekomen en beschreven in de offerte/overeenkomst.
Ook bij eventuele voortijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever bijkomend alle kosten, vergoedingen en dergelijke betalen die eventueel gevorderd worden door onderaannemers en leveranciers van Mediahuis/Uitgesproken.

De opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten, op in opdracht geproduceerde podcasts, uitsluitend toekomen aan Mediahuis/Uitgesproken.

Behoudens andersluidend beding, heeft Mediahuis/Uitgesproken het onvoorwaardelijke recht om de in opdracht geproduceerde podcasts onbeperkt ook zelf te gebruiken voor publieke verspreiding en commercialisering.

De opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor de juiste omschrijving van producten en diensten, voor de eerbiediging van octrooien en merken, handelspraktijken voorzien in het Wetboek Economisch recht, mededingingsregels en voor de eerbiediging van elke wet, decreet of reglementering opgelegd door de overheid of beroepsverenigingen, met betrekking tot inhoud van de podcast.

In geen geval is Mediahuis/Uitgesproken verantwoordelijk voor de inhoud of de technische kwaliteit van materiaal geleverd door de opdrachtgever.

De opdrachtgever draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid ten aanzien van derden voor de inhoud, het gebruik en de verspreiding van de in opdracht geproduceerde podcasts.

De opdrachtgever vrijwaart Mediahuis/Uitgesproken voor elke aanspraak die door om het even welke derde zou worden geformuleerd met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de verspreiding van de in opdracht geproduceerde podcasts.

Behoudens andersluidend beding, blijft Mediahuis/Uitgesproken alleen titularis van de auteursrechten en de naburige rechten op de werken en prestaties uitgevoerd in het kader van de uitgevoerde opdracht. Hetzelfde geldt voor elk ander element onderworpen aan de literaire, artistieke en industriële eigendom.
De opdrachtgever kan dus in geen geval het geheel of een deel van de werken en prestaties exploiteren, gebruiken of wijzigen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis/Uitgesproken, en dit zowel voor de duur van de overeenkomst als daarna.