Zoeken:

Gebruiksvoorwaarden

Ce document en français: cliquez ici.

Dit Mediahuis Domein is in eigendom en beheer van de Mediahuis Entiteit zoals gespecifieerd op bijgaand overzicht Mediahuis Entiteiten waarbij u kan terugvinden welk Mediahuis Domein wordt beheerd door welke Mediahuis Entiteit van de Mediahuis Groep.
Ieder gebruik en/of bezoek van een Mediahuis Domein is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.
 

Gebruiksvoorwaarden

Versie van toepassing sedert 9 januari 2023.

Algemene informatie

Onder Mediahuis Domein wordt zowel een website als (mobiele) applicatie verstaan aangeboden of uitgebaat door een Mediahuis Entiteit. Mediahuis Groep vormt het geheel van de Mediahuis Entiteiten.

Voorwaarden

Ieder gebruik en/of bezoek van een Mediahuis Domein is onderworpen aan deze voorwaarden tenzij een Mediahuis Domein hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Het loutere gebruik van een Mediahuis Domein houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van het Mediahuis Domein en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. De Mediahuis Groep behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op het Mediahuis Domein en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Als u bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert U dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot het desbetreffende Mediahuis Domein en/of andere Mediahuis Domeinen.

Meer informatie over het beleid van de Mediahuis Groep betreffende de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen vindt u terug bij het Privacy beleid van Mediahuis Groep.

Beperking van de aansprakelijkheid

De Mediahuis Groep streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De Mediahuis Groep is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

De Mediahuis Groep is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan de Mediahuis Groep op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.

Schade

De Mediahuis Groep is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de Mediahuis Domeinen. De Mediahuis Groep is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de Mediahuis Domeinen.

Beschikbaarheid van de Mediahuis Domeinen

De Mediahuis Groep stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de Mediahuis Domeinen maar kan niet garanderen dat de Mediahuis Domeinen op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. De Mediahuis Groep behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Mediahuis Domeinen te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken. De Mediahuis Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van de Mediahuis Entiteiten.

Webshop

Meer informatie betreffende de algemene voorwaarden van de webshop vindt u via een link op de webshop.

Abonnementen

Meer informatie betreffende de algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop van abonnementen door Mediahuis Groep, vindt u terug onder de Abonnementsvoorwaarden.

Advertenties

Meer informatie betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op de verkoop van advertenties vindt u terug onder de Verkoopsvoorwaarden.

Het beginsel van gelijke behandeling houdt de afwezigheid in van elke vorm van directe of indirecte discriminatie of intimidatie op de arbeidsmarkt. De CAO nr. 38 en het Decreet van 8 mei 2002, houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, zijn onder meer van toepassing.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1983120630&table_name=wet

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002050844&table_name=wet

COPYRIGHT – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de Mediahuis Domeinen zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De Mediahuis Domeinen zelf zijn eveneens auteursrechtelijk en via naburige rechten beschermd, en ook beschermd als databank door toepassing van het Wetboek van economisch recht.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan de Mediahuis Entiteiten.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de Mediahuis Domeinen zelf noch de op de Mediahuis Domeinen aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Mediahuis Domeinen te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij de desbetreffende Mediahuis Entiteit hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de Mediahuis Domeinen zelf mag worden gebruikt voor extractie, scrapen, crawlen en/of het gebruik van programma’s of robots voor het automatisch verzamelen en/of extraheren van digitale gegevens, al dan niet met het oog op machinaal leren of kunstmatige intelligentie.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de Mediahuis Domeinen zelf mag worden gebruikt voor tekst- en datamining. Dit verzet geldt als uitdrukkelijk voorbehoud in overeenstemming met de artikelen XI.190, 20°, XI.217, 19°, XI.299, § 5 en XI.310, § 3, 2° van het Wetboek van economisch recht.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar een Mediahuis Domein al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan de desbetreffende Mediahuis Entiteit en vrijwaart de desbetreffende Mediahuis Entiteit voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

Websites die niet tot de Mediahuis Groep behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de Mediahuis Domeinen. De links vermelden telkens de naam van het bewuste Mediahuis Domein. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar het desbetreffende Mediahuis Domein en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van de desbetreffende Mediahuis Entiteit vereist.

Interactiviteit

De Mediahuis Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de Mediahuis Domeinen draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de Mediahuis Domeinen:
• racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
• laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
• schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de Mediahuis Domeinen te verstoren. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
• hacken of poging tot hacken van de Mediahuis Domeinen is absoluut verboden en wordt bestraft;
• openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een gebruiker van de Mediahuis Domeinen van mening is dat bepaalde informatie op de Mediahuis Domeinen wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die gebruiker verzocht om contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wedstrijden

Mediahuis Groep organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid van Mediahuis Groep en de specifieke voorwaarden en het desbetreffende wedstrijdreglement van toepassing.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Mediahuis Domeinen het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.