Zoeken:

Privacy policy

PRIVACY POLICY VAN MEDIAHUIS 

Versie 4.3 gewijzigd op 8 mei 2024
Ce document en français: cliquez ici.
This document in English: click here.

INLEIDING

Hieronder vind je het privacybeleid van Mediahuis (hierna “Mediahuis” of “we”). Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens, op alle websites, via alle (mobiele) apps en via alle diensten van de verschillende entiteiten binnen Mediahuis. Ziehier een overzicht van de Mediahuis-entiteiten en domeinen.

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en voorwaarden van de Mediahuis Entiteiten:

3. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ALLE MEDIAHUIS ENTITEITEN

3.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Elke Mediahuis Entiteit verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden.

De Mediahuis Entiteit doet dit steeds op basis van een rechtsgrond zoals vereist door de wet. Dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van rechtsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang jouw hoedanigheid en relatie met ons. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke Mediahuis Entiteit.

3.2 Hoe ontvangt een Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens?

Elke Mediahuis Entiteit verwerkt in de eerste plaats je persoonsgegevens omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst. Soms kan het zijn dat één van jouw contacten ons jouw persoonsgegevens heeft bezorgd, bv. om je (tijdelijk) te laten genieten van onze Diensten.

Verder ontvangt een Mediahuis Entiteit ook persoonsgegevens van publieke bronnen, zoals officiële overheidspublicaties (bv. Belgisch Staatsblad, KBO, NIS (sociale klasse)).

3.3 Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Voor elk van de specifieke verwerkingen uit Deel 4, zal een Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
 • haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie.

Mediahuis zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens, deze worden telkens hieronder vermeld in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke Mediahuis Entiteit.

Eén van zulke specifieke ontvangers is Black Tiger Belgium NV. Mediahuis kan een beperkte set van je persoonsgegevens meedelen aan Black Tiger Belgium NV, Researchdreef 65, 1070 Brussel. Mediahuis doet dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Mediahuis, Black Tiger Belgium alsook diens klanten zodat Black Tiger Belgium kan voldoen aan (of haar klanten kan helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat hun gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, om zo , in het algemeen, de kwaliteit van gegevensbestanden bij bedrijven te verbeteren.
Voor alle duidelijkheid: Gegevens die Mediahuis aan Black Tiger Belgium bezorgt, geeft Black Tiger Belgium niet door aan haar klanten. Black Tiger kan deze gegevens uitsluitend gebruiken om haar eigen databases aan te vullen, haar gegevens of de door haar klanten verstrekte gegevens te valideren, uniek te identificeren en/of te koppelen.
Op haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.tech informeert Black Tiger Belgium je verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij, onder meer via Mediahuis NV, verzamelt, jouw AVG-rechten en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

3.4 Deelt een Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer een Mediahuis Entiteit persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. In zulk geval zal de Mediahuis Entiteit zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of de modelbepalingen van de Europese Commissie, om zo hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens te garanderen.

Je kan steeds inzage verzoeken naar de passende waarborgen die de Mediahuis Entiteit heeft voorzien. Zie hieronder sectie 3.5.

3.5 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden, beperkingen en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je een Mediahuis Entiteit contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens een Mediahuis Entiteit verwerkt.
 • Je hebt een recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die een Mediahuis Entiteit verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt een recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die een Mediahuis Entiteit verwerkt, definitief te wissen.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door een Mediahuis Entiteit te bevriezen, zonder deze te wissen.
 • Je hebt een recht van bezwaar. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door een Mediahuis Entiteit van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Geregistreerde Gebruikers kunnen hun voorkeuren voor nieuwsbrieven aanpassen in hun accountomgeving.
 • Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen via  dit webformulier.

Opgelet – Dit webformulier geldt niet voor aanpassingen, verbeteringen of wissing van gegevens in online publicaties van journalistieke content. Hiervoor verwijzen we jou naar het charter voor online publicaties. Hierin vind je de mogelijkheden waarover je beschikt in het geval je wordt vermeld in een online publicatie, zij het een artikel, een geluids- of beeldfragment.

3.6 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?

Voor alle verwerkingen door een Mediahuis Entiteit, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld.

Om de DPO te contacteren, klik hier.

3.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Voor België is dat: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, contact@apd-gba.be,   gegevensbeschermingsautoriteit.be/, tel: +32 2 427 48 00.

3.8 Interactie via sociale media

Als je een Dienst gebruikt of bezoekt via jouw account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of je interageert op onze socialemediakanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan de Mediahuis Entiteit van het socialemedianetwerk gegevens ontvangen (o.a. paginastatistieken). Deze kan de Mediahuis Entiteit dan aanwenden om haar marketingacties te evalueren of om op de socialemediakanalen Gerichte Advertenties van Mediahuis te tonen.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het socialemediakanaal – geen enkele Mediahuis Entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende socialemedianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat. Informatie over gegevens voor paginastatistieken voor Facebook kan je hier vinden.

4. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ELKE MEDIAHUIS ENTITEIT

Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen elke Mediahuis Entiteit. Elk van onderstaande verwerkingen vindt plaats bij elke Mediahuis Entiteit, tenzij anders aangeduid.

Uiteraard, niet elke verwerking zal voor iedereen gelden.

Voor meer algemene informatie over de verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wat zijn je rechten, deelt Mediahuis je persoonsgegevens met landen buiten de EER enz.), zie Deel 3 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door verschillende Mediahuis-entiteiten en domeinen.

4.1 Je bent een Gebruiker of Geregistreerde Gebruiker van één van de Diensten
4.2 Je neemt deel aan een wedstrijd, promotionele actie of event

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd, een promotionele actie of een event van een Mediahuis Entiteit, verwerkt deze entiteit je persoonsgegevens voor het beheer van de wedstrijd/actie/event en, waar nuttig, de aanduiding van de winnaar op basis van de overeenkomst met jou. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of actie in goede banen te leiden, het event te organiseren en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.

Deelname aan een wedstrijd, promotionele actie of kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of actie- of inschrijvingsvoorwaarden.

Bijkomende ontvangers: Ondernemingen of organisaties waarmee de Mediahuis Entiteit zou samenwerken voor het uitvoeren van de wedstrijd, promotionele actie of event.

Bewaarperiode: tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie.

4.3 Je neemt deel aan een marktonderzoek of enquêtes

Wanneer je deelneemt aan een enquête of marktonderzoek, verwerkt de betrokken Mediahuis Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken.

Bijkomende ontvangers:

 • Ondernemingen of organisaties waarmee de Mediahuis Entiteit zou samenwerken voor het uitvoeren van de enquête of marktonderzoek.
 • BlackTiger Belgium NV, als Mediahuis NV de betrokken Mediahuis Entiteit is (zie ook hoger sectie 3.3).

Bewaarperiode: tot maximaal 3 jaar na einde van het onderzoek / enquête.

4.4 Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht

Wanneer je een Mediahuis Entiteit contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt die Mediahuis Entiteit jouw persoonsgegevens om op jouw verzoek precontractuele maatregelen te nemen om jou zo te antwoorden of te helpen.

Bijkomende ontvangers: /

Bewaarperiode: tot maximaal 10 jaar nadat jouw vraag, verzoek om informatie of beantwoording van jouw klacht is afgerond.

4.5 Je krijgt commerciële informatie (andere dan Gerichte Advertenties)

Een Mediahuis Entiteit kan jouw gegevens verwerken voor direct marketing, meer bepaald:

 • om jou de nieuwsbrief van de webshop van een Mediahuis Domein toe te sturen. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.
 • Om jou commerciële informatie over de Mediahuis Entiteit waarmee je een relatie hebt te bezorgen (bv. je bent een Geregistreerd Gebruiker, je neemt deel aan en wedstrijd of promotionele actie van die Mediahuis Entiteit, etc.) op basis van ons gerechtvaardigd belang om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als je hiertoe toestemming geeft via jouw privacy voorkeuren in jouw account, kunnen we Geregistreerde Gegevens (bv. jouw geslacht, leeftijd en postcode van adres, huidige abonnementen, etc.) inzetten om onze informatie nauwkeuriger te selecteren. We combineren daartoe deze Geregistreerde Gegevens met Klikgedrag, indien beschikbaar, om jouw interesses zo goed mogelijk in te schatten. Je kan jouw keuze op elk moment aanpassen binnen jouw account.
 • Om jou andere commerciële informatie (van andere Mediahuis Entiteiten of partners) te bezorgen. Dit zal enkel op basis van jouw toestemming gebeuren. Voor alle duidelijkheid: Mediahuis ontvangt de commerciële informatie van de partner en beslist dan zelf aan wie ze dit toestuurt. De partners worden hierover niet ingelicht en ontvangen jouw gegevens dan ook niet.

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit kan via jouw accountpagina of door contact op te nemen met de Mediahuis Entiteit van wie je deze informatie ontvangt.

Bijkomende ontvangers: /

Bewaartermijn: tot maximaal 10 jaar na einde van de relatie met de Mediahuis Entiteit die jou commerciële informatie stuurt.

4.6 Je kiest voor Gerichte Advertenties op Mediahuis Domeinen
4.7 Je bezoekt een Mediahuis Entiteit

Indien je een bezoeker bent bij een Mediahuis Entiteit, verwerkt elke Mediahuis Entiteit jouw persoonsgegevens in het kader van bezoekersbeheer op basis van haar gerechtvaardigde belangen (bv. rondleiding voor scholen, vergadering met Mediahuis contactpersoon, inzage archief enz.).

Bijkomende ontvangers:

Bewaarperiode: tot 1 jaar na je laatste bezoek.

4.8 Je bent een leverancier van een Mediahuis Entiteit

Indien je producten of diensten levert aan een Mediahuis Entiteit, verwerkt die Mediahuis Entiteit je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Bijkomende ontvangers: /

Bewaarperiode: tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

4.9 Je solliciteert bij een Mediahuis Entiteit

Indien je voor een job solliciteert bij één van de Mediahuis Entiteiten, verwerkt die Mediahuis Entiteit jouw persoonsgegevens voor:

 • Het beheer en evaluatie van de sollicitatie in het kader van de pre-contractuele relatie,
 • Het bijhouden van een wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin je later te contacteren voor een jobopportuniteit indien er geen vacature onmiddellijk vrij is. Wens je niet in de wervingsreserve te worden opgenomen, dan kan je hiertegen steeds bezwaar maken.

Voor deze verwerkingsdoeleinden kunnen wij persoonsgegevens ontvangen van: het sollicitatiebureau. Het gaat dan om volgende categorieën van persoonsgegevens: contactgegevens, CV, werkhistoriek, diploma’s, opleidingen, referenties en andere relevante informatie voor de sollicitatie.

Bijkomende ontvangers:

  • Sollicitatiebureau
  • Vorige werkgevers (om opgegeven referenties te verifiëren)

Bewaarperiode: Elke Mediahuis Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen.

4.10 In elk geval

Indien een Mediahuis Entiteit jouw persoonsgegevens verwerkt voor één van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit jouw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden:

  • de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt de Mediahuis Entiteit, haar klanten en haar leveranciers ten goede.

Bijkomende ontvangers:

   • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen
   • professionele raadgevers (advocaten, consultants etc.),

Bewaarperiode: tot 10 jaar na het vaststellen van de feiten van fraude of misbruik, tenzij de opsporing of bestrijding langer zou duren.

  • geschillenbeheer op basis van de wet van 30 juli 2018 (art. 10§1,1°) en ons gerechtvaardigd belang, omdat elke Mediahuis Entiteit haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen.

Bijkomende ontvangers:

   • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen
   • professionele raadgevers (advocaten, consultants etc.),

Bewaarperiode: maximaal 10 jaar na het einde van het geschil, tenzij het beheer van een welbepaald geschil, vereist dat de persoonsgegevens langer dienen te worden bewaard.

  • Vennootschapsrechtelijke transacties en samenwerkingen: Persoonsgegevens kunnen steeds verwerkt worden in het kader van gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) door een Mediahuis Entiteit. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om i) de juridische entiteiten die een dergelijke operatie overwegen, in staat te stellen kennis te nemen van elkaars persoonsgegevens en ii) de fusie of overname daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

Bijkomende ontvangers:

   • derde partijen met wie een vennootschapsrechtelijke transactie of samenwerking wordt overwogen
   • professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.),
   • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen,

Bewaarperiode: tot maximaal 10 jaar na de beëindiging van de vennootschapsrechtelijke transactie of samenwerking.