Zoeken:

Reglement telefoonwedstrijden

REGLEMENT TELEFOONWEDSTRIJDEN MEDIAHUIS nv

Katwilgweg 2 – 2050 Antwerpen – tel 02 422 78 78 – mediahuis@ringring.be

1. MEDIAHUIS organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde
prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een contactneming van de deelnemer
via een 0900 nummer met een vaste telefoon of via een sms met een GSM.

2. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

3. Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan
zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan MEDIAHUIS op het volgend adres: Mediahuis, ter attentie van
Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, en ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.

4. MEDIAHUIS kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

5. De prijs voor 1 SMS of voor een deelname wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld.

6. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd
worden van, of gerecupereerd worden bij MEDIAHUIS.

7. De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en anderzijds op toeval;
winnaar(s) worden ad random gekozen via de computer of via schiftingsvraag.

8. Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald en de verzending is gebeurd, ziet MEDIAHUIS af
van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of
transportkosten worden gedragen.

9. MEDIAHUIS is niet verantwoordelijk voor verlies van de prijs tijdens transport of verzending.

10. MEDIAHUIS kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. MEDIAHUIS kan in geen geval verantwoordelijk geacht
worden voor eventuele beschadigingen. De verzendkosten zijn ten laste van de winnaar tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

11. MEDIAHUIS organisatoren van de wedstrijden mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

12. Bij deelname aan de wedstrijd via 0900 of SMS heeft MEDIAHUIS een gerechtvaardigd belang om aan de hand van het telefoonnummer van de deelnemer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen bezorgen.

13. De volledige privacy-policy zoals toegepast door MEDIAHUIS staat op https://www.mediahuis.be/nl/privacy-policy/.

14. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

15. Druk-, spel- , zet- of dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege MEDIAHUIS.

16. Prijzen/reizen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en zijn niet om te zetten in valuta.

17. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met mediahuis@ringring.be of op het nummer 02 422 78 78, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen of winnaars telefonisch worden meegedeeld.

18. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan MEDIAHUIS, ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2,
2050 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

19. MEDIAHUIS brengt de winnaars op de hoogte via SMS of persoonlijk schrijven.

20. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter buiten de wil van MEDIAHUIS om een zekere vertraging oplopen. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Indien desbetreffende prijzen buiten de wil om van MEDIAHUIS niet meer beschikbaar zouden zijn kunnen ter vervanging gelijkwaardige producten geleverd worden.

21. Alle prijzen blijven twee maanden ter beschikking van de winnaar(s) vanaf de datum dat de winnaar persoonlijk verwittigd. Bij niet afhaling binnen deze gestelde termijn vervallen zijn rechten op desbetreffende prijs.