Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mediahuis draagt actief bij aan een duurzame samenleving, met gelijke kansen voor iedereen en respect voor de natuur. Onze nieuwsmerken steunen in alle onafhankelijkheid diverse goede doelen. Op corporate niveau verleent Mediahuis medewerking aan De Genereuzen, Kom op tegen Kanker en YAR en gaat ook bijzondere aandacht naar de zorg voor het milieu, onder meer door ons engagement binnen de Belgian Alliance for Climate Action (BACA).

Belgian Alliance for Climate Action

Mediahuis maakt deel uit van de Belgian Alliance for Climate Action of kortweg BACA. 51 Belgische bedrijven en organisaties engageren zich binnen BACA om ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen, kaderend binnen het klimaatakkoord van Parijs. De BACA is een initiatief van WWF-België en The Shift, het Belgisch netwerk voor duurzame ontwikkeling.

Mediahuis België wil een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde onder de 2°C houden en de nodige inspanningen leveren om diezelfde opwarming te beperken tot 1,5°C.

De organisaties en bedrijven binnen de Belgian Alliance for Climate Action kunnen via het BACA-platform kennis delen en samenwerken, zodat ze met z’n allen stevige stappen zetten richting het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Mediahuis België engageert zich om uiterlijk tegen eind 2022 wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen ofwel Science Based Targets te stellen en deze te laten valideren door internationale experten. Deze experten zullen vervolgens nagaan in welke mate onze acties bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs.

Concreet betekent dit dat Mediahuis de CO2-uitstoot die direct en indirect aan haar activiteiten is gelinkt, de komende jaren sterk moet verlagen om uiteindelijk volledig klimaatneutraal te worden. Hiervoor werkt de ganse organisatie een plan uit.

Als mediabedrijf moet Mediahuis zichzelf ambitieuze klimaatdoelstellingen durven stellen en hier ook naar handelen. De komende 10 jaar zijn cruciaal, willen we een ommekeer maken wat betreft de opwarming van het klimaat. Mediahuis zal hierbij niet langs de zijlijn toekijken maar het voortouw nemen en de krachten bundelen met andere organisaties die streven naar een CO2-neutrale economie en samenleving. De maatschappij en onze lezers verwachten dit van ons.

De Genereuzen

In 1977 stond De Standaard mee aan de wieg van Hart voor Handicap. Deze organisatie zet emanciperende projecten op die ontplooiingskansen bieden aan mensen met een fysieke en mentale beperking. Ondanks alle mooie projecten leven mensen met en zonder handicap nog vaak naast elkaar. Daarom startte Hart voor Handicap in 2018 De Genereuzen: een beweging die concreet werk maakt van inclusie. De Genereuzen zet in op het samen leven, wonen en werken van mensen mét en zonder beperking. Niet in woorden, maar in daden.
Mediahuis heeft het charter van De Genereuzen ondertekend en engageert zich om concreet mee te bouwen aan een samenleving waar iedereen er echt bijhoort en inclusie de norm is.

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving. Het doet dat door zorgprojecten op te zetten of financieel te ondersteunen, steun aan wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Mediahuis steunt Kom op tegen Kanker, onder meer door jaarlijks mee te doen aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Tientallen medewerkers nemen actief deel aan deze wielervierdaagse. Collega’s en hun familieleden dragen hun financieel steentje bij om de renners te helpen een zo groot mogelijk sponsorbedrag ten voordele van Kom op tegen Kanker bij elkaar te krijgen.

YAR

YAR helpt jongeren met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen. Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank. YAR biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen. Centraal hierin staan twee programma’s: YAR Coaching en YAR Wonen. Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om je leven of woonsituatie zélf in handen te nemen. Mediahuis helpt YAR, onder meer door een zo ruim mogelijke bekendheid te geven aan de hulpprogramma’s.

Respect voor het milieu

Alle kranten van Mediahuis worden op 100% gerecycleerd FSC-gecertificeerd papier gedrukt bij Printing Partners, de drukkerijen van de groep in Paal-Beringen en Groot-Bijgaarden. Het label van Forest Stewardship Council wordt enkel uitgereikt aan duurzaam beheerde bossen. De voornaamste criteria zijn respect voor natuurlijke bossen en inheemse populaties en een verbod op genetisch gemanipuleerde bomen en de schadelijkste pesticiden. Daarnaast streven de drukkerijen er naar om niet alleen het FSC-label te mogen dragen, maar ook het PEFC-label (Programma for Endorsement of Forest Certification). Uiteraard wordt volop voortgewerkt aan de instandhouding van het ISO 14001-certificaat. ISO 14001 garandeert een systematische aanpak van alle milieuaspecten met aandacht voor het bestaande wettelijke kader. Bijzonder is dat ook de redacties gecertificeerd zijn: zij respecteren niet alleen de intern geldende procedures, ze dragen de ecologische boodschap ook uit naar de lezer.